Duurzaam en natuurlijk

 

Het Allerbelangrijkste wat wij doen is:

Schapenhekken verkopen die gemaakt zijn van het duurzame Kastanjehout, tenzij anders is aangegeven.

 

1. Prijs en Leverings voorwaarden

 • Kijk op onze webshop voor de actuele prijzen.
 • Prijzen zijn exclusief kosten van montage.
 • Afhalen van uw bestellingen kan bij onze locatie in de Beemster.
 • Wij leveren uw bestelling bij u af. Voor leveringen binnen Nederland rekenen wij  een vast bedrag van € 50-- (incl. btw)   met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen (toeslag € 15,-) en de Waddeneilanden (tarieven op aanvraag). Uiteraard kunnen wij ook het leveren buiten Nederland voor u verzorgen. Informeer naar onze tarieven.

2. Levertijd

 • Als uw order bij ons binnen komt gaan wij  deze uiterlijk binnen 10 werkdagen uitleveren,  Een dag voor de uitlevering nemen we hierover contact met u op. Wij leveren de bestelling bij u af tussen  08.00 en 17.00 uur.  Afhankelijk van uw bestelling komen wij met een vrachtauto met een loskraan erop, of bezorgen wij uw bestelling op een pallet.  Uw bestelling leveren wij af, op de stoep of op het toegangspad naar uw woning. Mocht er om wat voor redenen ook deze tijd worden overschreden, dan nemen we altijd contact met u op. U kunt dan altijd kosteloos te bestelling annuleren. 

3. Bedrijfs gegevens

 • Schapenhek.nl  is gevestigd :  Purmerenderweg 29   1461 DB Zuidoost Beemster   -  Telefoon nummer 06-57398844
 • Schapenhek.nl (geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37088752

4. Produkt informatie

 • Al onze schapenhekken en palen zijn gemaakt van het duurzame Kastanje hout, tenzij anders is aangegeven.
 • In de loop van de tijd verandert het hout door invloed van zon, wind en regen. Het hout vergrijst, krijgt scheurtjes en zou eventueel wat krom kunnen trekken, maar hiervoor is het ook een natuurprodukt.
 • De duurzaamheid van het hout wordt veroorzaakt door het vele natuurlijke looizuur in het hout, dit kan eventueel vlekken geven op een betonnen ondergrond, deze zullen op de duur weer verdwijnen.
 • Doort het vele looizuur kan dit in het begin wat reageren met het gegalvaniseerde ijzerdraad, dit geeft een oppervlakkige roestige aanslag, na enige tijd zal de roestige aanslag verdwijnen. ( door regen en wind) 

5. Offertes

 • Alle offertes en aanbiedingen van Schapenhek.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

6. Reclame en retourzending

 • Onze afnemer ( klant ) dient de door Schapenhek.nl geleverde zaak of zaken terstond bij (af)levering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, conditie en maatspecificatie
 • Alle reclames van onze klant over het geleverde dienen schriftelijk en gespecificeerd bij Schapenhek.nl te worden ingediend binnen 7 dagen na (af)levering. Onze klant ( afnemer) is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek door of namens Schapenhek.nl.
 • Een reclame ontheftonze klant ( afnemer)  niet van zijn verplichting om het geleverde geheel en onverkort te betalen.
 • Tenzij anders overeengekomen, is onze klant (afnemer) uitsluitend gerechtigd een zaak aan Schapenhek.nl retour te zenden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Schapenhek.nl en onder door Schapenhek.nl te stellen voorwaarden. Ontbreekt voornoemde toestemming, dan is onze klant (afnemer) bij retourzending automatisch en zonder ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zijn alle risico’s en kosten verbonden aan transport en opslag voor rekening van klant (afnemer)

7. Eigendomsrecht

 • Schapenhek.nl behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aa nde klant afgeleverde zaken totdat de totale koopprijs – inclusief BTW  en inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst afgesproken kosten voor al deze zaken geheel is voldaan

8. Auteurs rechten

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Schapenhek.nl de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, et cetera.